REKRUTACJA ON-LINE BSIS, TECHNIKUM

Nabór do szkoły ponadpodstawowej odbywa się poza elektronicznym systemem rekrutacji miejskiej Vulkan

P O D A N I E
o przyjęcie do szkoły

 

Proszę o przyjęcie mnie do:

  • Technikum Usług Fryzjerskich WZDZ w Gorzowie Wlkp., do klasy
  • Branżowa Szkoła I stopnia w Gorzowie Wlkp., do klasy

fryzjer

 

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA:
1. Nazwisko i imiona:  tel.
2. Data i miejsce urodzenia (dzień.miesiąc.rok, miejscowość):
3. PESEL:
4. Adres zameldowania: (miejscowość, ulica, nr domu)
Gmina:
Powiat:
E-mail:
5. Adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu)
6. Rok ukończenia szkoły podstawowej:
7. Adres ukończenia szkoły podstawowej:
8. Wybieram naukę języka obcego nowożytnego (dotyczy szkoły branżowej):
angielskiniemiecki
Do podania załączam*:
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.Kartę zdrowia.Odpis skrócony aktu urodzenia.Dwa podpisane zdjęcia o formacie 30 x 42 mm.Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie.Orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej (jeżeli zostało wydane).Dyplomy stwierdzające osiągnięcia szkolne, sportowe itp. (jeżeli zostały uzyskane).

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW / OPIEKUNÓW

Matki / Opiekunki Ojca / Opiekuna
Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania
tel. rodzica/opiekuna

Czy kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?
TakNie
 

   Niniejszym oświadczam, że w przypadku przyjęcia dziecka do szkoły,wyrażam zgodęnie wyrażam zgody na wykorzystanie i upowszechnienie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas zajęć dydaktycznych, konkursów i uroczystości szkolnych organizowanych przez Zespół Szkół nr 1 WZDZ Branżową Szkołę I Stopnia WZDZ, poprzez umieszczanie zdjęć, filmów itp., na stronie internetowej szkoły, tablicach ściennych i gazetkach oraz materiałach rekrutacyjnych, w celu informacji i promocji Szkoły.

 

   Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Rodziców oraz Uczniów jest Zespół Szkół nr 1 WZDZ Branżowa Szkoła I Stopnia WZDZ z siedzibą w 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 95, tel. 95 722 37 47.
2. Dane osobowe Rodziców oraz Uczniów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198), w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
3. Dane osobowe Rodziców oraz Uczniów przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Gorzowie Wlkp.
4. Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
5. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.